D MSERVICE Application

D MSERVICE Application

Brand : PTT DIGITALMobile Application และ Web Application  สำหรับวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงานซ่อมบำรุง เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้ได้งานได้ทั้งผ่าน Conputer และ Smart Device หมดปัญหาใบงานตกหล่น ไม่ต้องใช้กระดาษ ลดภาระงานเอกส...
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : PTT Digital Solutions Company Limited
Contact : PTT Digital Solutions Company Limited -
Tel : 021402000

Brand : PTT DIGITAL


Mobile Application และ Web Application  สำหรับวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงานซ่อมบำรุง เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้ได้งานได้ทั้งผ่าน Conputer และ Smart Device หมดปัญหาใบงานตกหล่น ไม่ต้องใช้กระดาษ ลดภาระงานเอกสาร พนักงานมุ่งเน้นงานซ่อมบำรุงได้มากขึ้น ข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ 


- สามารถดูภาพรวมของสถานะงานปัจจุบัน และงานคงค้างแต่ละประเภท ได้ง่ายในรูปแบบของกราฟที่สวยงาม

- วางแผนงานได้ล่วงหน้า มีปฏิทินแสดงแผนงาน ทำให้ทราบรายการที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน

- สามารถค้นหารายละเอียดของอุปกรณ์ ประวัติการซ่อม พร้อมระยะเวลารับประกัน ด้วยการสแกน QR Code ได้ทันที

- มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสถานะงานอัปเดตแบบเรียลไทม์

- สร้างใบงานขอเบิกอะไหล่ได้ผ่านทาง application

- จัดเก็บคู่มือ และกรณีศึกษางานซ่อมต่างๆ อย่างครบถ้วน ไว้ใน Application ทำให้สามารถดำเนินงานซ่อมได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถอนุมัติงานออนไลน์ และให้คะแนนการซ่อม และเหตุผลเพิ่มเติมได้อย่างครบถ้วน

บริการค้นหาสินค้า