Biohazard

Biohazard

Microbiological Safety Cabinet Class II ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard class II เป็นไปตามมาตรฐาน EN 12469 และ Air Quality ISO 14644 ชุดกรองอากาศมาตรฐาน EN 1822 มีชุดควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor แสดงสถานะการทำงานของตู้ภายหลังการติดตั้ง มีการตรวจสอบประสิทธิภาพตู้ ประกอบด้วย Inflow & Downflow Velocity, UV light และ Airflow pattern มีความปลอดภัยจากเชื้อที่ปฏิบัติงาน...